Terriers - pob brid, nodwedd a disgrifiad o'r rhywogaethau mwyaf poblogaidd

Os nad ydych wedi dod ar draws y cŵn hyn, byddwch yn sicr yn hoffi terfysgwyr - nid oes angen gofal arbennig ar bob brid, mae ganddynt iechyd da a byddant yn eich goroesi gyda'u gweithgaredd a'u hwyl. Ond er eu bod yn hyfyw mewn maeth, mae'r rhan fwyaf o fridiau yn gofyn am doriadau gwallt arbennig rheolaidd.

Terrier - rhywogaethau, bridiau

Mae llawer o bobl yn credu'n gamgymeriad bod yna brid o gŵn - terriers, ac mae pob math o wahanol fathau yn wahanol iawn i'w gilydd. Nid yw hynny'n debyg o gwbl. Mae terriers yn grŵp o gŵn sy'n rhannu nodweddion tebyg:

Ond mewn gwirionedd, mae'r holl ryfeddwyr yn hollol wahanol, yn eu plith mae cŵn ymladd cryf a chaled, a bridiau gwag dewr, ac hela cyflym, a hyd yn oed rhai addurniadol bach dan do. Mae angen gofal arbennig ar bob rhywogaeth o'r uchod - gwybodaeth ddwfn am brîd, amodau cynnwys arbennig, sylw i iechyd a maeth, yr ymagwedd at fagu a hyfforddi.

Terrier Awstralia - disgrifiad o'r brîd

Breed of dogs Awstralia Teyrngarwch cariadus a chyfeillgar iawn. Oherwydd y maint bach, mae'n teimlo'n eithaf cyfforddus yn yr amodau fflat, ond ar gyfer iechyd a datblygiad mae angen gemau gweithredol a theithiau cerdded yn aml. Mae twf y ci oddeutu 25 cm, hyd y gôt yw 6 cm. O ran gofal, nid yw terfysgwyr Awstralia, fel bron pob brid, yn gymhleth. Ond mae yna bwyntiau sylfaenol y mae'n bwysig rhoi sylw iddynt.

 1. Ymolchi rheolaidd gyda siampŵau arbennig a chwydu gwlân bob dydd.
 2. Gan dorri'r gwallt o gwmpas y llygaid a'r clustiau, nid oes angen haircut arbennig.
 3. Stopio'r cynffon 2/3 ar ôl geni.

Terry degan Americanaidd - disgrifiad o'r brîd

Mae'r cŵn bach hyn yn teimlo'n wych hyd yn oed mewn fflat fechan, ac nid ydynt yn ddiddorol mewn bywyd bob dydd, yn hwyliog a chyfeillgar, hyd yn oed yn oedolion maent yn parhau i fod yn blant doniol a chwilfrydig. Mae uchder y ci ar y môr yn 25 cm, pwysau - o 1,5 i 3,5 kg, yn dibynnu ar oedran a rhyw. Mae sawl lliw o'r Toy Terrier Americanaidd:

Mae maint bach iawn ar y brîd hwn, ond mae'n anodd ei briodoli i addurno - mae ganddo greddf amlwg, mae'n amddiffyn y perchennog a'i bethau, yn llongau'n uchel os yw'n teimlo'r gelyn. Diolch i gryfder a dygnwch, mae'r cŵn hyn yn aml yn cael eu defnyddio ar ffermydd fel pysgotwyr adain a gwiwerod. Ond yn amlach maent yn byw mewn fflatiau clyd gyda pherchnogion cariadus.

Nid oes angen gofal arbennig ar degan-terrier - mae angen i'r ci ymdopi â'r llygredd, brwsio'r gwallt. Mae cynffon y ci bach yn cael ei stopio, er bod rhai wedi eu geni eisoes yn fach-fach. Yn anffodus, mae brid American terriers yn arbennig o agored i glefydau o'r fath fel:

English Toy Terrier - disgrifiad o'r brîd

Brech cŵn Erbyn hyn, ystyrir bod terfain Saesneg yn un o'r rhywogaethau dan fygythiad oherwydd bregusrwydd i nifer o glefydau genetig. Ond, serch hynny, maent yn ffefrynnau o lawer o bobl sy'n byw yn y ddinas - ni fydd ei gynnwys yn achosi trafferth hyd yn oed mewn fflat bach. Mae uchder y ci ar y gwlyb yn 25-30 cm, pwysau - 2.5 - 3.5 kg, marciau du gyda danc. Mae Agnly Toy Terrier yn hoff iawn o deithiau cerdded egnïol, cyswllt corfforol â phobl, cwmni o blant.

Wrth ofalu amdano, dylech ddilyn y rheolau hyn:

Yn gyffredinol, mae gan deganau tegan Saesneg, fel pob brid, iechyd da, ond mae ganddynt rai gwendidau:

 1. Dannedd - rhaid monitro eu cyflwr yn ofalus.
 2. Cymalau cnau - mae gan y brîd hwn ddislocations yn aml, felly osgoi sefyllfaoedd lle gellir anafu'r ci.

Bedlington Terrier - disgrifiad o'r brîd

Mae brech cŵn Bedlington Terrier yn edrych fel defaid gliniog fach. Gallwch ei ddysgu gan nodweddion o'r fath:

Gall y ci hwn fod yn heddychlon ac yn dda, gall ddod yn ffrind ardderchog. Mae Bedlington Terrier yn teimlo'n wych o ran natur ac mewn amodau fflat, ond mae'n bwysig rhoi cyfleoedd iddi ar gyfer gemau awyr agored egnïol. Bob 1.5 mis, mae angen gwarediad arbennig ar yr anifail anwes hwn, ac mae angen cribo gwallt dwys a fflfflon bob dydd. Ond nid oes angen i chi batio ci, dim ond mewn achosion o anghenraid eithafol.

Mae brechiad anferth a di-gyswllt Bedlington Terrier yn golygu na chaiff ei daflu. Ond nid yw hyn yn ei gwneud yn anifail anwes i blant - ni ellir galw'r ci hwn yn gleifion, ac mewn achos o gemau garw neu ddiofal mae'n gallu brathu. Mae'r brid yn agored i glefydau o'r fath fel:

Border terrier - disgrifiad o'r brîd

Gall brid hela o gŵn ffiniau ffin fod yn gynorthwywr anhepgor ac anifail anwes. Nid yw uchder yn y gwlyb yn fwy na 40 cm, pwysau - o 5,2 i 7 kg. Mae cymeriad y ci yn gyfeillgar, maent ynghlwm iawn â'r perchennog ac yn cyd-fynd yn dda gyda'r plant. Ar yr un pryd, mae'r ci yn gryf, yn gyflym ac yn galed, yn helwr delfrydol. Mae angen cyfathrebu arnynt gydag aelodau o'r teulu a rhyngweithio â chwn eraill.

Ni fydd gofalu am y terfyn ar y ffin yn rhoi unrhyw anawsterau i chi. Nid oes angen i chi dorri'r ci. Mae dwy i dair gwaith yr wythnos yn bwysig i guro'r gwallt gyda brwsh, rhaid rhoi gwallt caled â llaw. Mae'n bwysig rhoi teithiau cerdded hir a gweithgar i'r anifail anwes, ond mae ganddo greddf hela wedi'i datblygu - gall hi redeg ar ôl cath neu aderyn, felly cadwch hi ar darn yn gyflym.

O ran iechyd, mae'r cŵn hyn yn gryf iawn, ond mae yna glefydau y maent yn tueddu iddynt:

Breed cwn Jack Russell Terrier

Yn dal ar yr uchafbwynt poblogrwydd yw Jack Russell Terrier , nodweddion y brid yw ei fod yn ddelfrydol ar gyfer hela ac ar gyfer defnydd dan do. Mae ganddi ffiseg gref, cyhyrau cryf a chryf, ond nid yw'n fawr o gwbl - 25-40 cm yn y pibellau a 58 kg o bwysau. Mae cymeriad y ci yn berffaith yn cyfuno rhinweddau heliwr dewr ac anifail anwes - mae'n weithgar, dewr, barhaus, egnïol, heb ymosodol ac yn ymroddedig iawn i'w feistr.

Yn dibynnu ar y math o wlân, mae'r cŵn hyn yn:

Yn ôl y safon brîd, mae dwy liw:

O ran gofal, mae angen sylw ar Jack Russell Terrier:

 1. Mae angen cwn wythnosol ar y ci i ddileu gwallt marw.
 2. Mae angen rheoli purdeb y clustiau - nid yw arsylwi rheolau hylendid yn llawn afiechydon.
 3. Unwaith yr wythnos mae angen i chi frwsio eich dannedd.

Mae manteision y brîd yn cynnwys iechyd da - anaml y bydd y rhain yn mynd yn sâl yn aml, ond oherwydd eu anatomeg, mae risg o rai problemau iechyd:

Bridiau cŵn Teyrngarod Fox

Mae Brodyr Fox yn frid hela sydd wedi ennill ei phoblogrwydd diolch i ei ymroddiad mawr. Mae eu cymeriad yn egnïol ac anhysbys, tra bod ganddynt feddwl tawel, wedi'u hyfforddi'n rhwydd. Efallai na fydd llawer yn hoffi'r terfysgwyr hyn - mae pob brid yn symudol, ond mae llwynogod yn arbennig, ar unrhyw adeg y gallant dorri a rhedeg mewn cyfeiriad digymell, ni allwch gerdded gyda nhw heb llinyn. Mae uchder y ci yn 40 cm, pwysau - hyd at 8 kg.

Mae Fox Terrier yn hawdd i'w gadw yn y fflat os ydych chi'n rhoi llawer o weithgaredd iddo yn yr awyr iach. Anfantais arall yw'r ffaith eu bod yn uchel ac yn swnllyd, yn hoffi rhisgl. Ond mae hyn yn cael ei iawndal gan fantais bwysig - mae Fox Terriers yn caru plant a gallant chwarae gyda nhw am oriau, neidio a rhedeg. Ond mae'n werth bod yn wyliadwrus - mewn ymateb i anfodlonrwydd plentyn, gall y ci hefyd fwydo'r plentyn.

Yn ôl y math o wallt, mae terriers llwynog yn:

Mae'n bwysig rhoi sylw i ofalu am y ci.

 1. I gael gwared ar y tanddwr marw, caiff y ci ei gysgu bob 2 wythnos.
 2. Os nad yw claws yn pwytho mewn ffordd naturiol, mae angen eu torri i ffwrdd yn rheolaidd.
 3. Unwaith y mis, dylech lanhau'ch clustiau, yn enwedig cŵn llyfn.
 4. Os bwriedir cymryd rhan mewn perfformiwr mewn arddangosfeydd, caiff y cynffon ei dorri i ffwrdd.

Mae'r brîd hwn o furyniaid yn cael ei ysgogi i glefydau o'r fath fel:

Terfysgwyr Gwyddelig - disgrifiad o'r brîd

Defnyddiwyd y brîd Teirchod Gwyddelig fel swyddogol gynt, mae'n ddeallus iawn, dewr, sy'n gallu amddiffyn y perchennog, tra bod y cŵn yn hwyl ac yn egnïol, yn gyfeillgar ac yn dawel iawn. Dyma'r ci cyflymaf o bob terfyn. Mae uchder yr anifail yn y gwlyb yn 46-48 cm, pwysau 11-12 kg. Nodwedd ddiddorol o'r brîd ci hwn yw nad yw ei ffwr yn cael ei ddifetha, hyd yn oed ar ôl halogiad cryf y ci, gall un ond ei ysgwyd yn dda, ac eto mae hi'n lân.

Mae gofal ar gyfer terry y brid Gwyddelig fel a ganlyn:

 1. Mae angen i gi baeddu dim mwy na dwywaith y mis.
 2. Mae'n bwysig glanhau'ch clustiau yn rheolaidd ac o bryd i'w gilydd gwiriwch â milfeddyg am heintiau.
 3. Dylid ei fonitro ar gyfer glendid y ceudod llafar.
 4. Mae criwiau'r ci yn cael eu torri unwaith yr wythnos, ac mae'r gwlân ar y cyhyrau o gwmpas y padiau hefyd yn cael ei dorri.

Yorkshire Terrier - disgrifiad o'r brîd

Mae criw cwn Yorkshire Terrier heddiw yn mwynhau poblogrwydd digynsail - mae gan y plant hyn gymeriad hyfryd a hyfryd, maent yn gyfeillgar ac yn ddiddorol. Ar yr un pryd, maent yn feiddgar, yn hunanhyderus ac weithiau'n dangos cywirdeb ac ystyfnigrwydd, sy'n gallu cymhlethu hyfforddiant. Mae Yorkie - cŵn bach, eu twf yn cyrraedd 21-23 cm, a phwysau - dim ond 2-3 kg.

Mae ganddo gôt hir iawn, nid yw terfysgwyr Swydd Efrog yn siedio, ond maen nhw'n anodd galw'n syml i ofalu amdanynt. I weithdrefnau, mae'n well addysgu York o oedran cynnar. I wynebu ton o brotest.

 1. Rhaid i Efrog gael ei dorri'n rheolaidd, o leiaf o gwmpas y llygaid.
 2. Rhaid clymu gwlân bob dydd, mae'n well defnyddio olewau yn erbyn tanglo.
 3. Dylid golchi Yorkshire terrier o leiaf unwaith yr wythnos gan ddefnyddio dulliau arbennig.
 4. Mae ci angen llawer o deithiau awyr agored, ond nid yw'n werth llwytho'n gorfforol.

Yn anffodus, nid oes gan yr anifeiliaid anwes hyn iechyd da, ac yn aml gall y perchennog wynebu clefyd o'r fath yn yr anifail anwes, fel:

Kern Terrier - disgrifiad o'r brîd

Mae llawer o bobl fel terriers, pob un o'r bridiau sy'n addas ar gyfer cadw cartref, yn darparu llawer o deithiau cerdded a gweithgaredd, a'r craidd yw eu cynrychiolydd nodweddiadol. Cafodd y cŵn hyn eu bridio ar gyfer hela, ac fe'u defnyddir yn ddiogel at y dibenion hyn hyd heddiw. Ar yr un pryd maent yn teimlo'n dda ac fel anifeiliaid anwes. Mae cŵn yn egnïol ac yn egnïol, yn gleifion ac yn barhaol.

Uchder yn y gwifrau yw 28-31 cm, pwysau - 6-7,5 kg. Mae sawl lliw yn hysbys:

Nid oes angen gofal arbennig ar brîd yr arddegau craidd cŵn, mae'n bwysig ei olchi yn unig oherwydd ei fod yn mynd yn fudr, yn darparu maeth priodol a llawer o weithgaredd corfforol, cerdded a gweithgaredd ar y stryd. Mae'n well i'r ci hwn fyw mewn tŷ preifat neu hyd yn oed mewn ardal wledig gyda'r cyfle i gloddio yn y ddaear. Mae'r brid yn cael ei amlygu gan iechyd cryf a hirhoedledd.

Scotch Terrier - disgrifiad o'r brîd

Mae bridio cŵn Scotch Terrier yn eithaf a hyfryd yn allanol, ond mae'n anhygoel ac yn anniddig, felly mae angen llaw galed arnynt o oedran cynnar. Maent yn greddf amddiffynnwr datblygedig iawn, ac maent yn hawdd iawn i'w hyfforddi a'u haddysgu, maent yn hwyliog ac yn egnïol. Nid yw'r brîd hwn yn fwyaf addas i deulu gyda phlant, ond mae'n gydymaith wych.

Yr hyn sy'n gofalu am gi, mae angen sylw enfawr gan ei wlân. Os nad yw'r ci yn cymryd rhan mewn arddangosfeydd, argymhellir ei dorri'n rheolaidd. A gallwch ddatrys y dasg hon eich hun. Er mwyn cribo'r anifail anwes dylai fod yn ddyddiol. Ni ellir priodoli'r brîd hwn i fod yn gryf ac yn iach, ac fe'i rhagwelir i glefydau o'r fath fel:

Tibetan Terrier - disgrifiad o'r brîd

Mae brid cŵn yn dychryn Tibetaidd - cydymaith a anwyd, mae angen iddo gyfathrebu â phobl, wedi ei fradychu'n ddidrafferth. Mae unigrwydd yn drychinebus ar eu cyfer. Cyn i chi gael ci o'r fath, mae'n werth ystyried a allwch roi cymaint o sylw iddo a chariad ag y mae ei angen. Maent yn ddeallus iawn, yn hawdd i'w dysgu, ond eu natur arbennig yw eu bod yn tyfu i fyny yn arafach na thirwyr eraill (mae pob brid yn dod yn hollol oedolion ar ôl blwyddyn). Ar ôl blwyddyn, efallai y byddant yn parhau i fod yn anhwylderau, yn fynnu sylw, ac maent hefyd yn sensitif iawn.

Nid yw Tibetan Terrier yn suddio, felly mae'n ddelfrydol ar gyfer dioddefwyr alergedd. Ond mae angen sylw ar wallt hir - cyfuno bob dydd. Mae ciwdyn arnoch angen cylchdro, yn arbennig o bwysig yw torri'r gwallt o gwmpas y padiau ar y paws. Y peth pwysicaf wrth gynnal y brîd hwn yw gweithgarwch corfforol - nid yw un daith bob dydd i'r anifail anwes yn ddigon, mae angen llawer o weithgaredd arno, ac maent yn chwilfrydig iawn ac yn gallu troi'r daith i mewn i antur go iawn.

Yn gyffredinol, mae'r Tibetan Terrier yn gŵn iach a chryf iawn. Mae'n annhebygol, ond gallwch wynebu afiechydon o'r fath: