Mastopathi ffibro-cystig - y ffyrdd gorau o drin

Mae mastopathi ffibraidd-cystig yn patholeg a gaiff ei ddiagnosio'n bennaf yn fenywod o oedran plant. Mae amlder ei ddigwyddiad tua 40%. Fodd bynnag, yn y rhyw deg, sydd â chlefydau gynaecolegol, mae tebygolrwydd y patholeg hon yn cynyddu i 58%.

Beth yw mastopathi a pha mor beryglus ydyw?

Mewn gwirionedd, mae'r rhain yn newidiadau annheg sy'n digwydd yn y chwarennau mamari. Maent wedi'u cysylltu'n annatod ag anhwylderau hormonaidd. Oherwydd natur y ffurfiadau mae mathau o fath o mastopathi:

 1. Mastalgia yw'r math cychwynnol o patholeg. Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw seliau a chistiau ar y chwarennau mamari. Ar gyfer y math hwn o anhwylder, mae teimladau poen cryf yn nodweddiadol.
 2. Mae mastopathi nodal - ar y frest yn ymddangos ar ffurfiadau cywasgu sengl.
 3. Nodweddir mastopathi ffibrocystig chwistrellol y chwarennau mamari gan ymddangosiad cystiau a nodules lluosog. Yn amlach maent yn taro'r ddau fron.

Yn ôl y strwythur microsgopig, gall mastopathi fod o'r ffurfiau canlynol:

Nid yw'r mastopathi ei hun yn beryglus i fenyw. Fodd bynnag, mae'r anhwylder hwn yn lleihau ansawdd bywyd cleifion. Yn ogystal, mae rhai arbenigwyr yn credu bod mastopathi ffibrocystig chwarennau mamari yn dirywio gydag amser i ganser. Nid oes barn gyffredin ymysg arbenigwyr meddygol ar y mater hwn. Mae rhai arbenigwyr yn dadlau bod y siawns o ddatblygu canser mewn menywod iach a'r rheini a ddiagnosir â mastopathi yr un peth. Yn yr achos hwn, mae pob un ar delerau cyfartal.

Mae mastopathi nodell yn cyfeirio at oncoleg ai peidio?

Gall y math hwn o patholeg (yn ogystal ag eraill) ddatblygu i fod yn ganser. Fodd bynnag, ynddo'i hun, mae'n endid annigonol. Am y rheswm hwn, mae monitro meddygol cyson o gyflwr y claf yn bwysig. Yn gyffredinol, mae gan y mastopathi nodal yr is-berffaith canlynol:

Mastopathi Systig-Systig - Achosion

Mae amryw ffactorau yn ysgogi datblygiad y clefyd hwn. Gall achosi mastitis fod fel a ganlyn:

 1. Problemau seicolegol - maent yn cynnwys iselder ysbryd, straen gormodol ac yn y blaen.
 2. Diffyg y system atgenhedlu - beichiogrwydd hwyr, dechrau'r menstruedd yn gynnar.
 3. Clefydau cronig yr afu. Pan fo problemau'n codi yng ngwaith yr organ mewnol hwn, mae'r mynegai estrogen yn cynyddu. O ganlyniad, mae mastopathi ffibrocystig.
 4. Anhwylderau metabolaidd. Mae diffyg ïodin yn y corff yn ysgogi datblygiad y patholeg hon.
 5. Nodweddion genetig - os yw'r fam wedi cael diagnosis o'r clefyd hwn, mae tebygolrwydd uchel y bydd hi hefyd yn ymddangos yn ei merch.
 6. Gwrthod bwydo ar y fron.
 7. Therapi hormonau - mewn parth o risg uchel y merched hynny sy'n cymryd cyffuriau o'r grŵp hwn am amser hir.
 8. Problemau mewn bywyd rhywiol - mae rhyw afreolaidd yn arwain at anweledigrwydd yn yr organau pelvig ac yn achosi anghydbwysedd hormonaidd.
 9. Ffordd o fyw anghywir - ffordd o fyw eistedd, diet afiach, diffyg cwsg, ysmygu ac yn y blaen.

Mastopathi Systig-Ffigrig - Symptomau

Ar gyfer y clefyd hwn, mae darlun clinigol wedi'i nodweddu. Mae symptomau o'r fath â mastopathi ffibrocystig chwistrellol:

 1. Presenoldeb morloi yn y chwarennau mamari. Gall y ffurfiadau hyn, yn dibynnu ar gam y cylch, newid siâp, maint a lleoliad.
 2. Chwyddo cryf y chwarennau mamari.
 3. Rhyddhau o'r nipples. Mae hylif clir neu felyn yn ymddangos.
 4. Ymestyn nodau lymff.
 5. Poen yn yr ardal o chwarennau mamari.
 6. Symptomau cyffredin o afiechydon yw cur pen, tymheredd corff uwch, cyfog a gwendid.

Sut i drin mastopathi ffibrocystig y fron?

Cyn dechrau ymladd y clefyd hwn, cynnal archwiliad trylwyr. Defnyddir offer diagnostig o'r fath yn aml:

Mae mastopathi cystig ffibraidd, y mae ei driniaeth bob amser yn gymhleth, yn rhoi sylw i therapi ceidwadol neu lawfeddygol. Mae'r dull cyntaf yn golygu defnyddio therapi hormonaidd ac anhyledol. Am fwy o effeithiolrwydd, mae deiet arbennig yn ategu therapi. O ddeiet menyw sydd wedi'i ddiagnosio â mastopathi un-neu ddwy ochr fibrocystig, mae angen i chi gael gwared â siocled, coffi, coco a bwydydd brasterog. Rhaid i gleifion fwyta cęl môr, llysiau, gwasgedd, ffrwythau, cnau a physgod.

Meddyginiaethau ar gyfer mastopathi ffibrocystig

Rhagnodwch y cynllun triniaeth pe bai'r meddyg. Gyda therapi hormonaidd, rhagnodir y grwpiau hyn o gyffuriau:

Defnyddir meddyginiaeth nad yw'n hormonaidd ar gyfer mastopathi hefyd. Yn aml, rhagnodir cyffuriau o'r fath:

Trin mastopathi ffibrocystig gyda meddyginiaethau gwerin

Mae meddygaeth anhraddodiadol yn cynnig llawer o "gyffuriau" effeithiol a thriniadau sy'n ei gwneud hi'n haws i gyflwr. Mae'r rhain yn cynnwys chwistrelliadau llysieuol ar gyfer trychineb, olew, tinctures ac yn y blaen. Gellir rhannu'r holl ddulliau traddodiadol yn y grwpiau canlynol:

Sut i drin mastopathi ffibrocystig gyda brwsh coch?

Cynhwysion:

Paratoi, defnyddiwch:

 1. Mae'r berlysiau meddyginiaethol yn cael ei dywallt â dŵr berw.
 2. Coginio'r cyffur 4-5 munud ar wres isel.
 3. Tynnwch y cawl o'r tân a mynnwch am oddeutu awr.
 4. Hidlo'r trwyth ac yn cymryd 70 ml dair gwaith y dydd.
 5. Y cwrs triniaeth yw 3 wythnos. Yna byddant yn cymryd egwyl 10 diwrnod ac yn parhau â'r therapi.

Cywasgu ar gyfer mastopathi

Mae triniaethau o'r fath yn anelu at gael gwared â phwdin a lleihau poen. Yn ogystal, mae ganddynt effaith ddatrys. Mae cywasgu halen yn arbennig o boblogaidd. Maent yn dod mewn 2 fath:

Os diagnosir mastopathi ffibrocystig y chwarennau mamari, dylech ymgynghori â meddyg cyn perfformio gweithdrefnau thermol. Mae angen inni wneud yn siŵr nad oedd yr anhwylder yn datblygu'n ffurfiad malaen, oherwydd yn yr achos hwn, gwahardd cynhesu. Os cadarnheir y diagnosis o "mastopathi ffibrocystig y fron", dylai'r halen gael ei gynhesu i 70 ° C. Yna mae angen ei symud i mewn i lliain lliain ac ynghlwm wrth y frest. Dylid cadw'r "lotion" hyd nes y bydd yr halen yn cael ei oeri.

Mastopathi - pan fydd angen llawdriniaeth?

Mae ymyrraeth llawfeddygol yn cynnwys gorchuddio ardal yr afon a effeithiwyd. Ar ôl y llawdriniaeth, anfonir y deunydd ar gyfer archwiliad histolegol. Os yw mastopathi ffibro-chwistig y chwarennau mamari yn cynyddu, mae'r driniaeth yn aneffeithiol. Yn yr achos hwn, mae angen symud y tiwmor. Gellir cyflawni'r llawdriniaeth fel a ganlyn: